Reklamační řád

Záruční podmínky a postup při reklamaci

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno zásadně nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a neprodleně nás kontaktovat. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@e-argun.cz (nejrychlejší způsob) nebo telefonicky: +420 734 806 251, či korespondenční poštou na adresu provozovny.

Při prvním použití

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím se důkladně seznámit s funkcí pořízeného zboží. V případě užití zboží v rozporu s jeho funkčností nemůže být případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Záruční podmínky

Na výrobky poskytujeme zákonnou 24 měsíční záruční dobu pokud není stanovena delší. Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku kupujícímu a je vyznačena na prodejním dokladu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s účelem použití výrobku, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.) U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu.

Zodpovědnost za vady/Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu kupní smlouvě odpovídajícího. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Argun s,r,o,  postupovat následujícím způsobem:

V případě reklamace výrobku se obrátit na naši provozovnu v Hradci Králové, čímž sobě významně urychlí proces reklamace na nezbytně nutnou dobu, protože firma Argun s.r.o. pracuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel.

Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky adresu provozovny.

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii), který slouží jako záruční list.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu,reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Kdy není možné reklamaci uznat?

V případě mechanického poškození, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům zboží.

Zboží bylo poškozeno živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho funkcí.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.